Statut stowarzyszenia

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1


1. Stowarzyszenie o nazwie „Bliżej domu” w dalszej części statutu zwane Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz. 885), oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873), a także niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej.

4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.

5. Siedzibą Stowarzyszenia jest Tczew w województwie pomorskim.

6. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju.

7. Stowarzyszenie może tworzyć swoje oddziały.


Rozdział II

Cele i zadania Stowarzyszenia

§2

1. Stowarzyszenie jest środowiskiem o charakterze wychowawczym i społeczno – edukacyjnym. Jego celem jest działalność o charakterze społeczno - kulturalnym, sportowym, oświatowo - wychowawczym i opiekuńczym. Członkowie Stowarzyszenia w sposób szczególny angażują się w szeroko rozumianą profilaktykę w środowisku dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami i wykluczeniem społecznym, a także wspierają rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej.


Cele Stowarzyszenia

§3

1. Tworzenie wspólnoty wychowanków i wychowawców.

2. Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi.

3. Różne formy pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej, zdrowotnej.

4. Tworzenie świetlic środowiskowych, terapeutycznych i innych mających na celu pomoc dzieciom i młodzieży.

5. Tworzenie i prowadzenie różnego typu społecznych szkół, przedszkoli, żłobków.

6. Tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej, domów opieki społecznej, domów dziecka oraz innych ośrodków i miejsc o charakterze społecznym, resocjalizacyjnym, opiekuńczo-wychowawczym, wychowawczym, zdrowotnym i socjoterapeutycznym.

7. Prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej i związanej z turystyką.

8. Działalność szkoleniowa.

9. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, rodzinnych, zawodowych, patriotycznych i religijnych.

10. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz rodzin.

11. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

12. Upowszechnianie takich wartości jak wolność, prawa człowieka, tolerancja w szeroko pojętym zakresie.

13. Upowszechnianie i prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej poprzez między innymi współpracę z stowarzyszeniami i instytucjami z innych państw Unii Europejskiej.

14. Promocja zdrowego stylu życia między innymi przez organizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych.

15. Pomoc osobom ze środowisk szczególnie zagrożonych bezrobociem.

16. Działanie na rzecz osób pochodzących z tzw. środowisk patologicznych, zapobieganie patologiom społecznym.

17. Działania związane z wspieraniem rodzin i systemu pieczy zastępczej.

18. Wspieranie rozwoju wszelkich zdolności i talentów.

19. Pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków i wspieranie byłych wychowanków.

20. Pomoc w wyrównywaniu braków edukacyjnych w zakresie całego systemu szkolnictwa.

21. Współpraca ze środowiskiem wolontariuszy. Promowanie i organizacja wolontariatu.

22. Działanie na rzecz bezpieczeństwa poprzez prowadzenie działań prewencyjnych szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

23. Prowadzenie działalności gospodarczej i charytatywnej w celu pozyskania środków na realizację celów statutowych.

§4

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach.

2. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu „Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

3. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

4. Dochód z działalności gospodarczej służy wykonywaniu celów statutowych i nie może być dzielony pomiędzy członków Stowarzyszenia.

5. Do nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, którą może realizować Stowarzyszenie należą:


(nr PKD- odpis)

1) 14.11 Z Produkcja odzieży skórzanej;

2) 14.19 Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży;

3) 16.24 Z Produkcja opakowań drewnianych;

4) 16.29 Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;

5) 17.29 Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;

6) 18.11 Z Drukowanie gazet;

7) 18.12 Z Pozostałe drukowanie;

8) 18.13 Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

9) 32.12 Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych;

10) 32.13 Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych;

11) 32.30 Z Produkcja sprzętu sportowego;

12) 38.11 Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;

13) 47.11 Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;

14) 47.19 Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

15) 47.76 Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

16) 47.79 Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

17) 47.81 Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;

18) 47.89 Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;

19) 47.91 Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

20) 47.99 Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;

21) 55.20 Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

22) 55.30 Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;

23) 55.90 Z Pozostałe zakwaterowanie;

24) 56.10 B Ruchome placówki gastronomiczne;

25) 56.29 Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

26) 56.30 Z Przygotowywanie i podawanie napojów;

27) 58.11 Z Wydawanie książek;

28) 58.13 Z Wydawanie gazet;

29) 58.14 Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

30) 58.19 Z Pozostała działalność wydawnicza;

31) 59.11 Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

32) 59.14 Z Działalność związana z projekcją filmów;

33) 59.20 Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;

34) 62.02 Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;

35) 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych;

36) 63.99 Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji; gdzie indziej niesklasyfikowana;

37) 68.10 Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

38) 68.20 Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

39) 68.31 Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;

40) 68.32 Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;

41) 69.10 Z Działalność prawnicza;

42) 69.20 Z Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe;

43) 70.21 Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;

44) 70.22 Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

45) 73.11 Z Działalność agencji reklamowych;

46) 74.20 Z Działalność fotograficzna;

47) 74.30 Z Działalność związana z tłumaczeniami;

48) 74.90 Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

49) 77.21 Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

50) 77.29 Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;

51) 78.10 Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;

52) 78.20 Z Działalność agencji pracy tymczasowej;

53) 78.30 Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

54) 79.11 A Działalność agentów turystycznych;

55) 79.11 B Działalność pośredników turystycznych;

56) 79.12 Z Działalność organizatorów turystyki;

57) 79.90 A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

58) 79.90 B Działalność w zakresie informacji turystycznej;

59) 79.90 C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

60) 82.30 Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

61) 82.99 Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

62) 85.10 Z Wychowanie przedszkolne;

63) 85.20 Z Szkoły podstawowe;

64) 85.31 A Gimnazja;

65) 85.31 B Licea ogólnokształcące;

66) 85.31 C Licea profilowane;

67) 85.32 A Technika;

68) 85.32 B Zasadnicze szkoły zawodowe;

69) 85.32 C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy;

70) 85.41 Z Szkoły policealne;

71) 85.51 Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

72) 85.52 Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

73) 85.53 Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu;

74) 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

75) 85.59 A Nauka języków obcych;

76) 85.59 B Pozostała pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

77) 87.10 Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską;

78) 87.20 Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

79) 87.30 Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;

80) 87.90 Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;

81) 88.91 Z Opieka dzienna nad dziećmi;

82) 88.99 Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania , gdzie indziej niesklasyfikowana;

83) 90.01 Z Działalność związana z wystawieniem przedstawień artystycznych;

84) 90.02 Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

85) 90.03 Z Artystyczna i literacka działalność twórcza;

86) 93.11 Z Działalność obiektów sportowych;

87) 93.12 Z Działalność klubów sportowych;

88) 93.13 Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

89) 93.19 Z Pozostała działalność związana ze sportem;

90) 93.29 Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.


6. Do odpłatnej działalności pożytku publicznego, którą może realizować stowarzyszenie należą:

(nr PKD – opis)

1) 14.11 Z Produkcja odzieży skórzanej;

2) 14.19 Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży;

3) 16.24 Z Produkcja opakowań drewnianych;

4) 16.29 Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;

5) 17.29 Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;

6) 18.11 Z Drukowanie gazet;

7) 18.12 Z Pozostałe drukowanie;

8) 18.13 Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

9) 32.12 Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych;

10) 32.13 Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych;

11) 32.30 Z Produkcja sprzętu sportowego;

12) 38.11 Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;

13) 47.11 Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;

14) 47.19 Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

15) 47.76 Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

16) 47.79 Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

17) 47.81 Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;

18) 47.89 Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;

19) 47.91 Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

20) 47.99 Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;

21) 55.20 Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

22) 55.30 Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;

23) 55.90 Z Pozostałe zakwaterowanie;

24) 56.10 B Ruchome placówki gastronomiczne;

25) 56.29 Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

26) 56.30 Z Przygotowywanie i podawanie napojów;

27) 58.11 Z Wydawanie książek;

28) 58.13 Z Wydawanie gazet;

29) 58.14 Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

30) 58.19 Z Pozostała działalność wydawnicza;

31) 59.11 Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

32) 59.14 Z Działalność związana z projekcją filmów;

33) 59.20 Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;

34) 62.02 Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;

35) 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych;

36) 63.99 Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji; gdzie indziej niesklasyfikowana;

37) 68.10 Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

38) 68.20 Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

39) 68.31 Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;

40) 68.32 Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;

41) 69.10 Z Działalność prawnicza;

42) 69.20 Z Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe;

43) 70.21 Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;

44) 70.22 Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

45) 73.11 Z Działalność agencji reklamowych;

46) 74.20 Z Działalność fotograficzna;

47) 74.30 Z Działalność związana z tłumaczeniami;

48) 74.90 Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

49) 77.21 Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

50) 77.29 Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;

51) 78.10 Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;

52) 78.20 Z Działalność agencji pracy tymczasowej;

53) 78.30 Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;

54) 79.11 A Działalność agentów turystycznych;

55) 79.11 B Działalność pośredników turystycznych;

56) 79.12 Z Działalność organizatorów turystyki;

57) 79.90 A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

58) 79.90 B Działalność w zakresie informacji turystycznej;

59) 79.90 C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

60) 82.30 Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

61) 82.99 Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

62) 85.10 Z Wychowanie przedszkolne;

63) 85.20 Z Szkoły podstawowe;

64) 85.31 A Gimnazja;

65) 85.31 B Licea ogólnokształcące;

66) 85.31 C Licea profilowane;

67) 85.32 A Technika;

68) 85.32 B Zasadnicze szkoły zawodowe;

69) 85.32 C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy;

70) 85.41 Z Szkoły policealne;

71) 85.51 Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

72) 85.52 Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

73) 85.53 Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu;

74) 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

75) 85.59 A Nauka języków obcych;

76) 85.59 B Pozostała pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

77) 87.10 Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską;

78) 87.20 Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

79) 87.30 Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;

80) 87.90 Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;

81) 88.91 Z Opieka dzienna nad dziećmi;

82) 88.99 Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania , gdzie indziej niesklasyfikowana;

83) 90.01 Z Działalność związana z wystawieniem przedstawień artystycznych;

84) 90.02 Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

85) 90.03 Z Artystyczna i literacka działalność twórcza;

86) 93.11 Z Działalność obiektów sportowych;

87) 93.12 Z Działalność klubów sportowych;

88) 93.13 Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

89) 93.19 Z Pozostała działalność związana ze sportem;

90) 93.29 Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

§5

1. Stowarzyszenie może używać odpowiednich pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. Wzór pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia


Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia- ich prawa i obowiązki

§6

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych.

2. Członków uczestników.

3. Członków wspierających.

4. Członków honorowych.

§8

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych.

2) posiada obywatelstwo polskie lub obcokrajowcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3) akceptuje cele Stowarzyszenia.

4) złoży deklarację członkowską na piśmie.

Członkiem uczestnikiem może zostać osoba niepełnoletnia – dzieci i młodzież- która ukończyła 13 rok życia. Członek uczestnik musi uzyskać na przystąpienie do stowarzyszenia, pisemną zgodę swojego ustawowego przedstawiciela.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała i świadczy na jego rzecz pomoc finansową, merytoryczną lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
Przynależność do Stowarzyszenia nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych organizacjach i stowarzyszeniach.


§9


1. Członków zwyczajnych, uczestników i wspierających przyjmuje w drodze uchwał Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§10

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) Uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia.

2) Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

3) Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia.

4) Zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

5) Posiadania legitymacji i noszenia odznaki Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1) Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

2) Terminowego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

3) Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do rozwoju i znaczenia Stowarzyszenia.

4) Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

5) Popierania i czynnego realizowania celów Stowarzyszenia.

§11

1. Członkowie uczestnicy mają te same prawa i obowiązki co członkowie zwyczajni z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Członkowie uczestnicy są zwolnieni z opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia.

§12

1. Członkowie wspierający i honorowi z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiadają prawa i obowiązki określone w §10 statutu Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo brać udział – z głosem doradczym- w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia.

§13

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej Zarządowi w formie pisemnej po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia.
2) Śmierci członka
3) Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
4) Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy.
5) Wykluczenia z powodu nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
6) Utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
7) Działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. Decyzję o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia wydając pisemne uzasadnienie podjętej decyzji.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4,5 i 7 Zarząd Stowarzyszenia w ciągu 7 dni od daty podjęcia decyzji ma obowiązek przesłać ją w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem osobie zainteresowanej.
4. Osoba wykluczona lub skreślona z listy członków ma prawo w ciągu 7 dni od daty doręczenia jej pisemnej decyzji wniesienia zażalenia w tej sprawie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
5. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa w Stowarzyszeniu stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 4.

§14

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek przestrzegania statutu i obowiązujących regulaminów Stowarzyszenia.
Za nieprzestrzeganie statutu i obowiązujących regulaminów Stowarzyszenia Zarząd może udzielić członkowi: upomnienia, nagany, zawiesić w prawach członkowskich na okres 6 miesięcy bądź wykluczyć ze Stowarzyszenia.


Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§15

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna

§16

Walne Zebranie Członków

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni.
2) Z głosem doradczym członkowie uczestnicy, wspierający i honorowi.

§17

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 marca.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz .
5. Prezydium Walnego Zebrania Członków jest wybierane w głosowaniu jawnym bezwzględną większością obecnych członków na okres 4 lat spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1) Zarząd;
2) Komisja Rewizyjna.
3) 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia
8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia na piśmie członków Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§18

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1) Uchwalenie statutu i jego zmian.
2) Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia.
3) Zatwierdzenie programu działalności Stowarzyszenia opracowanego przez Zarząd.
4) Rozpatrywanie i zatwierdzanie na wniosek Komisji Rewizyjnej sprawozdań władz Stowarzyszenia.
5) Coroczne udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
6) Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia.
7) Ustalanie wysokości składek członkowskich.
8) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§19

Zarząd


1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba że statut stanowi inaczej.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków komisji, chyba że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, w oparciu o liczbę uzyskanych głosów w czasie wyborów. W przypadku braku lub niewystarczającej liczby kandydatów, ogłasza się wybory uzupełniające.
5. W władzach Stowarzyszenia nie może zasiadać osoba karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Zarząd kieruje całością działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
7. Zarząd składa się z 4 do 7 osób, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
8. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz są członkowie Zarządu.
9. Zasady działania Zarządu ustala regulamin opracowany przez Zarząd.
10. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.


§20

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia w szczególności należy :

1. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
2. Programowanie, organizowanie, nadzór i weryfikacja działalności Stowarzyszenia.
3. Opracowanie i przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania finansowo – merytorycznego.
4. Opracowywanie regulaminu Stowarzyszenia, który zatwierdza Walne Zebranie Członków.
5. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
6. Dokonywanie weryfikacji poszczególnych kandydatów na członków Stowarzyszenia.
7. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków Stowarzyszenia.
8. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz ustalanie warunków tego zatrudnienia.
9. Podejmowanie decyzji o wejściu Stowarzyszenia w porozumienia z innymi organizacjami oraz instytucjami, urzędami i osobami fizycznymi.
10. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
11. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających 5 tys zł.
12. Opracowywanie i zatwierdzanie regulaminów.

§21

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków.
3. Komisja Rewizyjna wybierana jest na Walnym Zebraniu Członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów na okres 4 lat i składa się z przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.


§22

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
1) Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia.
2) Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
3) Prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się Zarządu z jego statutowych obowiązków.
4) Prawo do żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
5) Zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem.
6) Coroczne składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia.
7) Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb , nie rzadziej niż raz w roku.
3. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.


§23

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§24

1. W przypadku określonym w §22 ust. 1 pkt 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania.
2. W przypadku określonym w §22 ust. 1 pkt 4 posiedzenie Zarządu winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§25

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§26

Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
1) Składki członkowskie.
2) Darowizny, zapisy, spadki, subwencje, dotacje, aukcje, dochody ze zbiórek.
3) Wpływy z działalności statutowej stowarzyszenia w tym z działalności gospodarczej.
Cały uzyskany przez Stowarzyszenie dochód może być przeznaczony wyłącznie na działalność statutową Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na kontach bankowych Stowarzyszenia.

§27

Dla ważności oświadczenia woli jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis prezesa lub osoby przez niego upoważnionej.

§28

1. Statut Stowarzyszenia zabrania:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.


3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§29

1 Uchwalenie statutu Stowarzyszenia lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim kwalifikowanej większości 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
2 Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
3 W sprawach nieuregulowanych w statucie dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawo o Stowarzyszeniach.

§30

Wątpliwości wynikające z interpretacji niniejszego Statutu rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia.